Zelda

แฟนอาร์ต Imagines Zelda: Tears of the Kingdom เวอร์ชั่น Barack Obama

หลังจากเพิ่งเปิดตัว แฟน ๆ ของ The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom บางส่วนก็กำลังสร้างแฟนอาร์ตอยู่แล้ว โดยผลงานล่าสุดนำเสนอการเปลี่ยนแปลงของ Nintendo เกี่ยวกับอดีตประธานาธิบดีบารัค โอบามาของสหรัฐฯ ในขณะที่ The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom นำเสนอโอกาสที่สร้างสรรค์มากมายผ่านกลไกการหลอมรวมและการสร้าง แฟนๆ บางส่วนยังคงแสดงออกผ่านแฟนอาร์ตที่สร้างสรรค์เช่นนี้ เกม…